Adatkezelési tájékoztató

Cookie-k (sütik)kezelése

1. Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett
munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”
és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes
hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Munkamenet
sütik (session) kezelése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a vonatkozó látogatói
munkamenet lezárásáig tartó időszakban történik.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges,
amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus
hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető
vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége
van.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő,
továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető
szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a
cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még
nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a
hirdetésre kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek
– azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó
ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek.

Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott
oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak
hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha valaki nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt
elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének
lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési
statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi
oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-
kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.  Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a
Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban
előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására
és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő
jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított
IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a
Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek
a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az
IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző
plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul
meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és
módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes
adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon